U bent hier

Privacyverklaring Buurtbemiddeling

Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG)

Buurtbemiddeling MeanderOmnium is verplicht zich te houden aan de nieuwe Algemene Verordening Gegevensverwerking per 25 mei 2018. Deze wet verplicht (vrijwilligers)organisaties zorgvuldig om te gaan met gegevens van personen en vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Wij leggen hier uit wat wij aan gegevens nodig hebben en hoe we deze verwerken om ons werk te kunnen doen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets zeggen over de bewoner(s) in kwestie. Bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer, e-mail. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar iemand herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Wanneer anderen, in dit geval Buurtbemiddeling MeanderOmnium, die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Dat is wat de wet zegt.

Van wie verwerkt Buurtbemiddeling MeanderOmnium persoonsgegevens?

Buurtbemiddeling MeanderOmnium verwerkt persoonsgegevens van mensen uit de gemeenten Zeist/Bunnik/De Bilt met wie zij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  1. Bewoners in de gemeenten Zeist/Bunnik/De Bilt die Buurtbemiddeling MeanderOmnium inschakelen om te bemiddelen in een burenconflict;
  2. Bewoners die toegeleid worden door een van onze samenwerkingspartners, om te bemiddelen in een conflict. Een verwijzer doet dit altijd met toestemming en medeweten van de bewoner(s);
  3. Organisaties waarmee Buurtbemiddeling MeanderOmnium verbonden is, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad;
  4. Vrijwilligers die zich inzetten als bemiddelaar voor MeanderOmnium, om hen te kunnen bereiken en in te zetten;
  5. Sollicitanten voor Buurtbemiddelaar.

Welke gegevens verwerkt Buurtbemiddeling MeanderOmnium?

Ad1/2   Gegevens van bewoners die contact hebben met Buurtbemiddeling MeanderOmnium

Na een aanmelding wordt de eerst betrokken bewoner (degene die de overlast ervaart) gebeld. Om een bemiddeling in gang te zetten wordt gevraagd naar de naam, adres, telefoonnummer, emailadres en de aard van de melding. De bewoner geeft toestemming aan de coördinator om de gegevens te registreren en door te geven aan de bemiddelaar om een afspraak te maken. Als een gesprek heeft plaatsgevonden wordt elk contactmoment genoteerd in het registratiesysteem. Er wordt in korte bewoordingen omschreven wat de situatie is. Deze gegevens worden geregistreerd in het registratiesysteem en zijn alleen zichtbaar voor de coördinatoren en voor de vrijwilligers die het gesprek aangaan met de bewoner(s). Het registratiesysteem is beveiligd met persoonlijke wachtwoorden voor alle gebruikers.

Ad3.      Verbonden organisaties

Digitaal bewaren we een lijst met contactpersonen, telefoonnummers en email-adressen. Deze lijst staat in de omgeving van Buurtbemiddeling en is beveiligd met persoonlijke wachtwoorden.

Ad4.      Vrijwillige Buurtbemiddelaars

Digitaal bewaren we een lijst met vrijwilligers, adres, telefoonnummers en email-adressen. Deze lijst staat in de omgeving van Buurtbemiddeling en is beveiligd met persoonlijke wachtwoorden.

Ad5.      Sollicitanten voor vrijwilliger Buurtbemiddeling

Digitaal bewaren we een map met cv’s van sollicitanten, deze staat in de omgeving van Buurtbemiddeling en is beveiligd met persoonlijke wachtwoorden. Deze cv’s worden maximaal een jaar bewaard en eventueel langer na overleg met betrokkenen.

Mag ik mijn persoonsgegevens inzien?

U kunt een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die we van u verwerken. Eventueel kunnen er op verzoek wijzigingen aangebracht worden of worden uw gegevens verwijderd. U kunt een schriftelijk verzoek indienen bij Buurtbemiddeling MeanderOmnium, t.a.v. de coördinator, Laan van Vollenhove 1014 3706 AH  Zeist. Aan uw verzoek wordt binnen 30 dagen uitvoering gegeven.

Verwerkt Buurtbemiddeling MeanderOmnium ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Buurtbemiddeling MeanderOmnium verwerkt geen bijzondere gegevens, dat is niet nodig om op een juiste wijze een casus in gang te zetten.

Zijn er afspraken over geheimhouding?

Vrijwilligers van Buurtbemiddeling MeanderOmnium zijn tot geheimhouding verplicht. Zij mogen niet aan derden, mensen van buiten Buurtbemiddeling MeanderOmnium, informatie verschaffen over betrokkenen of over de inhoud of het verloop van het proces. Wanneer de coördinator en vrijwilligers hun zaken onderling bespreken, nemen zij de vertrouwelijkheid steeds in acht en worden partijen zo nodig geanonimiseerd besproken. Na het afsluiten van een casus vernietigen of anonimiseren de vrijwilligers alles wat zij op schrift of digitaal hebben vastgelegd.

Vindt er uitwisseling plaats van persoonsgegevens?

Als een aanmelding van een casus via een verwijzer binnenkomt wordt de verwijzer op procesniveau geïnformeerd of er al dan niet een intake en een bemiddelingsgesprek is geweest.

Hoelang worden gegevens bewaard?

Gegevens van bewoners worden in beperkte vorm, nadat de casus is afgesloten, bewaard om statistische informatie juist te kunnen blijven gebruiken. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften. De wet noemt geen termijnen, informatie mag worden bewaard zolang het nuttig en nodig is. Anderhalf jaar na afsluiting van een casus verwijderen wij de persoonsgegevens uit de registratie.

Wilbert van den Hoeven & Ellen van Tilburg
- coördinatoren -

Telefoon

030 - 267 77 87

E-mail

[email protected]
meanderomnium.nl

Contactformulier

Evaluatieformulier

FOLDER