U bent hier

ANBI-status

Algemeen

Stichting MeanderOmnium
Laan van Vollenhove 1014
3706 AD  Zeist
Postbus 153
3700 AD  Zeist
Tel: 030 – 694 04 00
Email: [email protected]
www.meanderomnium.nl

Kamer van Koophandel nummer: 30216524

RSIN: 816891308

Juridische structuur
De organisatie is een Stichting zonder winstoogmerk en bezit de ANBI-status.

Doelstelling en missie

De stichting MeanderOmnium heeft als doel het welzijn van individuele – en groepen – burgers te bevorderen en de zelfredzaamheid van (groepen) kwetsbare burgers te vergroten.

Er wordt gewerkt vanuit de volgende missie: elke dag zorgen wij ervoor dat mensen kunnen én willen meedoen.

Onze grootste uitdaging is het behouden en realiseren van vitale woonbuurten. Vitale buurten zijn buurten met goede basisvoorzieningen, waarin de bewoners goed wonen, elkaar kennen, betrokken zijn en bijdragen aan de leefbaarheid van de buurt. Daarbij werken we vanuit de beginselen van ‘Meedoen’: iedereen heeft talenten en kan een bijdrage leveren aan de samenleving. We werken daarbij met methodieken zoals ‘geluksgericht werken’.

De missie komt voor uit de visie: MeanderOmnium bevordert door middel van toegankelijke diensten dat burgers kunnen en willen meedoen op het gebied van wonen, leren, ontmoeten en zorgen voor elkaar in een diverse samenleving. Wij zijn succesvol als wij verbinding hebben gelegd tussen (groepen) burgers en hun eigen kracht hebben versterkt. Wij werken aan oplossingen op maat om de eigen kracht van burgers te stimuleren en de samenhang tussen diverse (leeftijd)groepen te vergroten. Dat doen wij bij uitstek in samenwerking met onze partners. Daarbij maken wij gebruik van expertise en een gedegen kennis van de lokale samenleving.

Hoofdlijnen actueel beleidsplan

De Stichting heeft elk jaar een uitvoeringsovereenkomst met de Gemeente Zeist waarbij de ingediende offerte als basis dient. Er worden ook diensten in opdracht van de gemeentes De Bilt, Utrechtse Heuvelrug en Bunnik uitgevoerd.

Op basis van de afspraken met de partners is en wordt uitvoering gegeven aan onder anderen Opstapprojecten, Buurtbemiddeling, maatschappelijke stages, belbusvervoer. Dit gebeurt binnen de buurtteams Centrum, Noord, Oost, West en Den Dolder. De opstapprojecten worden ook uitgevoerd voor de gemeentes De Bilt en Utrechtse Heuvelrug, Buurtbemiddeling wordt ook ingezet in De Bilt en Bunnik. Vanaf 1 januari 2018 wordt het belbusvervoer in de gemeente Utrechtse Heuvelrug ook door ons uitgevoerd De maatschappelijke stages worden in De Bilt en Zeist uitgevoerd in opdracht van diverse scholen. Daarna heeft de Stichting gerichte activiteiten vanuit Steunpunt Mantelzorg en de Vrijwilligerscentrale. Verder is en wordt beleid ontwikkeld in het kader van de harmonisatie van de Peuterspeelzalen met het oog op de veranderende wet- en regelgeving. Per 1 januari 2018 zijn alle peuterspeelzalen omgebouwd tot peuteropvang, een vorm van kinderopvang conform de et kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

Bestuurssamenstelling

Directeur-bestuurder
dhr J.W. Voogd

Raad van Toezicht
dhr B.J. Berendsen (voorzitter)
mevr. W.H. Zijlstra
dhr J. van Luttikhuizen
mevr I.C. de Vries

dhr E.Elferink

dhr R.B. Kalma

Beloningsbeleid

Bij de Stichting wordt de cao Sociaal Werk toegepast (voorheen genaamd cao Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening). Deze cao loopt van 1 april 2017 tot 30 juni 2019.
Voor de inschaling van de functie van directeur-bestuurder is de WNT-regeling van toepassing.
De Leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Verslag uitgeoefende activiteiten en balans en staat van baten en lasten

Zie hiervoor www.meanderomnium.nl/jaarverslagen-en-verantwoordingen.